Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 april 2017

Aankoop grond voor integraal kindcentrum/ nieuwe basisschool in Muiden

Tijdens de raadsvergadering 19 april 2017 zou er een beslissing genomen worden over de aankoop van grond voor de nieuwe locatie voor het basisonderwijs in Muiden (samen met een aantal andere publieke functies, zoals de buitenschoolse opvang) genomen worden.
De twee huidige locaties zijn op termijn onvoldoende en minder geschikt, zeker omdat de PC Hooftschool en de Josefschool hebben aangegeven samen in 1 schoolgebouw te willen komen, waarin op intensieve wijze zal worden samengewerkt aan beter onderwijs voor de kinderen uit Muiden en de nieuwe wijk Krijgsman.

Tijdens de behandeling in de raad bleek echter opeens dat een aantal partijen vragen had die volgens D66 grotendeels bij de voorbereidende gesprekken met de gemeenteraad zijn behandeld en beantwoordt.Het college, bij monde van portefeuillehouder Hendrik Boland, heeft aangegeven dat het uitstellen van een besluit over de aankoop niet wenselijk wordt geacht, in het belang van de kinderen van Muiden zodat er op tijd een nieuw schoolgebouw staat.

Ook gaf de wethouder aan bereid zijn nog een extra toelichting te willen geven om een duidelijk overzicht voor de locatiekeuze te geven en daarbij de raad de mogelijkheid te geven om alsnog van het ingeslagen traject af te zien.

Een motie van wantrouwen aan de wethouder, zoals vervolgens ingediend door de PvdA en gesteund door vele oppositiepartijen is volgens D66, gesteund door de hele coalitie en de fractie Vlaanderen, volledig ongepast. Vooral omdat juist de PvdA een amendement heeft ingediend waarbij de scholen direct het nieuwe schoolgebouw moesten betrekken.
Dit amendement impliceert dat de keuze voor de locatie “De Krijgsman” ondersteunt wordt en dus is het des te meer opmerkelijk dat juist deze partij met een motie van wantrouwen kwam.
D66 is uiteraard van mening dat de raad goed geïnformeerd beslissingen moet kunnen nemen over de vele projecten die in de gemeente spelen. Als er raadsleden zijn die (vinden) niet genoeg tijd hebben gehad om alle informatie voldoende te kunnen verwerken, dan is het belangrijk voor goede besluitvorming dat deze tijd alsnog wordt gegeven. Echter, dit mag er niet toe leiden dat goed onderwijs voor de huidige en toekomstige kinderen van Muiden in het gevaar komt.

 

Hoe zat het ook alweer en waarom is D66 voor de locatie op de Krijgsman?

Vooraf
D66 vindt dat goede onderwijs-huisvesting (schoolgebouwen) cruciaal is voor goed onderwijs aan kinderen. Bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk “De Krijgsman” staat voor D66 daarom ook voorop dat de vele kinderen die in deze nieuwe wijk komen te wonen in staat worden gesteld om goed onderwijs te volgen. Bovendien zijn de huidige schoolgebouwen in Muiden (denk aan de P.C. Hooftschool) niet meer de allernieuwste en daarom is ook voor deze schoolgebouwen vervanging gewenst. D66 heeft zich vanaf het begin sterk gemaakt voor een brede school (lees kindcentrum) in Muiden.

Bouw nieuwe wijk in Muiden
Met de bouw van de wijk “De Krijgsman” wordt het inwonersaantal de komende jaren van Muiden (bijna) verdubbeld. Voor de vitaliteit van Muiden is dit zeer gewenst. Ondernemers en verenigingen zullen hierdoor meer mogelijkheden krijgen; echter dit vereist wel dat de voorzieningen in Muiden aangepast worden. Daarom worden er nu sportvelden aangelegd op de Brediusgronden en worden de plannen om te komen tot een kindcentrum verder uitgewerkt.

Locatie nieuwe school
Bij de uitwerking van de plannen om te komen tot een kindcentrum in Muiden heeft het college voorgesteld om dit op een geschikte locatie op “De Krijgsman” te doen. D66 steunt dit voorstel. Het college heeft gedurende een periode van bijna twee maanden meerdere sessies georganiseerd waarbij de raad is geïnformeerd over de locatiekeuze, overleg met de schoolbesturen en de kinderopvang. Verder is de raad uitgebreid geïnformeerd over de financiële onderbouwing ten aanzien van de aankoop van de gronden waarop het nieuwe schoolgebouw komt te staan. D66 komt tot de volgende conclusie:

  1. een school bouw je voor de kinderen die er gebruik van maken; oftewel … je bouwt een schoolgebouw, zeker voor basisschool leerlingen, op de plek waar de meeste kinderen (die van de school gebruik maken) wonen. De nieuwe wijk “De Krijgsman” zal de plek zijn waar de toekomstige kinderen voor een groot deel wonen en is het dus logisch om voor deze locatie te kiezen.
  2. in de bebouwing van Muiden anno 2020 is de nieuwe school centraal gelegen. Goed bereikbaar voor alle Muiders, dichtbij de wijken Noord en Zuid-West en ook Muiden-Vesting. De afstand vanaf het uiterste puntje van de wijk “De Krijgsman” en de wijk “Mariahoeve” zal ongeveer gelijk zijn. Oftewel, op deze locatie is de school er voor alle Muiders.
  3. de schoolbesturen van de P.C. Hooftschool (Talent Primair) en de Jozefschool (ASKO) hebben duidelijk aangegeven deze locatie een prima plek te vinden voor hun leerlingen. Het schoolgebouw zelf biedt ruimte voor een gymzaal voor de onderbouw (jongste kinderen) en op zeer korte afstand liggen de sportaccomodatie(s) op de Bredius voor gymles aan de bovenbouw. Door de combinatie van zaal voor de sport en gymzalen komt hier een mooie accommodatie.
  4. tijdens de gesprekken met de raad in aanwezigheid van direct betrokkenen is door de stedenbouwkundigen van de gemeente aangegeven dat een schoolgebouw op de locatie “De Krijgsman” de meest voor de hand liggende locatie is in combinatie met de andere functies op die plek.
  5. de mogelijk alternatieve locatie voor een schoolgebouw op de Brediusgronden ligt niet voor de hand want daar is nu recent een ander bestemmingsplan door de voormalige raad van Muiden voor vastgesteld (met voetbalvelden, 50 woningen en een hotel). Het proces van een nieuw bestemmingsplan vergt teveel tijd en daardoor zal het nieuwe schoolgebouw niet op tijd klaar zijn.
  6. de mogelijk alternatieve locatie voor een schoolgebouw op de plek van de huidige P.C. Hooftschool zal er toe leiden dat er tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van de P.C. Hooftschool zal moeten worden gezocht. Juist de locatie “De Krijgsman” voor het nieuwe schoolgebouw zal tijdelijke huisvesting voor de huidige leerlingen van de scholen in Muiden voorkomen. D66 wil optimaal onderwijs voor onze kinderen en dat doe je niet in tijdelijke huisvesting (tenzij het echt niet anders kan).
  7. de komende jaren zullen maximaal 1300 woningen gebouwd worden in de Krijgsman, maar niet allemaal tegelijk. Daardoor zal het aantal leerlingen tot 2017 groeien en daarna weer een beetje afnemen. Door de Jozefschool voorlopig nog in bedrijf te houden behoeft de nieuwe school niet voor de piek gebouwd te worden en kan minimale leegstand met maximale kwaliteit worden gecombineerd.
  8. ten slotte heeft het college aangegeven dat de keuze voor een van de andere locaties (Brediusgronden of locatie P.C. Hooft) aanzienlijk hogere kosten met zich meebrengt dan de locatie “De Krijgsman”. D66 werkt graag vanuit een visie en komt alleen daarom al tot de conclusie dat de locatie “De Krijgsman” een goede keuze is. Daarbij is het mooi meegenomen dat ook vanuit financieel oogpunt het de juiste keuze is.

D66 komt dus tot de conclusie dat een nieuwe school op de locatie “De Krijgsman” een goed onderbouwde keuze van het college is en D66 steunt deze keuze van harte.