Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 4 april 2015

Nieuwsbrief 4 april 2015

 


Voortgang fusie Naarden-Muiden-BussumDe Tweede Kamer heeft op woensdag 1 april het wetsvoorstel van de minister van Binnenlandse Zaken voor de fusie van de gemeenten Naarden, Muiden en Bussum plenair besproken en zal er op dinsdag 7 april over stemmen.

Bij die plenaire bespreking zijn een aantal moties ingediend en de bezwaren en zorgen vanuit de fusiepartners besproken. Vooral de financiële situatie van Muiden en het vertrekpunt voor de fusie was daarbij onderwerp van gesprek.

Vanuit het gevoerde debat bestaat de indruk dat het wetsvoorstel volgende week zal worden aangenomen en de fusie dus op 1 januari 2016 zijn beslag zal krijgen.

=============================================================================

D66 in Gooise Meren op stoom voor de grootste partij

Voor het geval u het nog niet wist: D66 heeft ook in onze regio veel stemmen gekregen. Het had zeker te maken met het landelijk beleid, maar het kwam ook door de inspanningen van een selecte groep D66ers die de moeite nam actief mee te doen aan de campagne. Hier de uitslagen:
Bussum – was 13,6% – is geworden 19,0% (nummer 1 VVD 26,9%)
Naarden – was 13,2% – is geworden 19,8% (nummer 1 VVD 33,3%
Muiden –  was 16,1% – is geworden 20,9% (nummer 1 VVD 21%).

Bij de laatste moet worden aangetekend dat D66 met 3 extra stemmen de grootste zou zijn geworden en dat D66 Muiden/Muiderberg verhoudingsgewijs de hoogste score haalde in Noord-Holland.

Ook in de Provinciale Staten eindigde D66 op de tweede plek. Van 11,3% gingen we naar 15,3%; van 6 naar 10 zetels. Handig: nieuwe Meerders in PS zijn geworden onze voorzitter Claudia Weemhoff en Muidens wethouder Hendrik Boland.

=============================================================================

Over ‘slangen’ en ‘golven’

Graag neem ik u nog even mee naar de zaterdag voor de verkiezingen. Deze dag was uitgekozen als dag om campagne te voeren en ik vond het een zeer leerzame en aangename dag.

Bij aankomst om 10 uur in Muiden liep ik tegen een grote groep rode jassen aan, die vol trots meldde dat ze de provincie ging veroveren middels de ‘rode slang’. Ik was meteen onder de indruk van deze PvdA strategie. De ‘rode slang’ verdween echter binnen 5 minuten richting Muiderberg.

Rond 11 uur ben ik ook naar Muiderberg gegaan. De ‘rode slang’ was daar al lang geleden vertrokken, terwijl de lokale D66ers de hele ochtend rustig hun verhaal stonden te vertellen… Geen spoor van andere partijen.

Om half 12 was ik op de markt in Naarden; geen spoor van de ‘rode slang’. Deze was ingeruild voor een ‘groene golf’, de variant van het CDA, die net als D66 in Naarden actief bleef tot de markt sloot.

Op naar Bussum. Niks ‘slang’, niks ‘golf’, geen enkele andere kleur. Op zaterdagmiddag was er één partij volhardend in het centrum van Bussum aanwezig… D66. Met resultaat!

Het lijkt erop dat Tweede en Eerste Kamer voor het zomerreces een beslissing gaan nemen over de fusie. Dat betekent wederom verkiezingen in november. Laten we de ‘slangen’ en ‘golven’ laten voor wat ze zijn en gewoon ons heldere D66 verhaal vertellen. Dat werkt blijkbaar het beste.

Maarten Balzar
lijsttrekker D66 Gooise Meren

=============================================================================

Doet u mee? Meld u aan voor de kandidatenlijst.

Nu u de lijsttrekker hebt gekozen, gaan we de “overige kandidaten” van de D66-lijst kiezen.

Als u zich kandidaat wilt stellen, neem dan contact op met:
*  lijsttrekker Maarten Balzar via 06 22 364 339 of maarten.balzar@gmail.com
of met

*  voorzitter Claudia Weemhoff via 06 13 893 896 of bestuurd66naardenmuidenbussum@gmail.com

=============================================================================

Verkiezingsprogramma: onze eigen PPC

Mensen met goede ideeën, je kunt er niet genoeg van hebben. Democraten 66 kent landelijk een PPC, een Permanente Programma Commissie. Dat is een team, dat zich op geregelde basis bezig houdt met de opstelling en bijstelling van het verkiezingsprogramma op basis van de politieke actualiteit van de Eerste en Tweede Kamer fracties gedurende de zittingsperiode.

Een gaaf idee, dat in de Provinciale Staten is overgenomen en dat we ook voor Gooise Meren zijn gaan doen. De bedoeling is met zoveel mogelijk leden een visie ontwikkelen en zo de voorwaarden bepalen voor een degelijk programma.

Op 27 juni van het afgelopen jaar hebben we de aftrap gedaan met zes aandachtsgebieden:

  • Algemene Zaken
  • Onderwijs
  • Sociaal domein
  • Bouwen
  • Groen/duurzaam
  • Economie.

Voor elk thema is er een kwartiermaker gevonden en voor sommige thema’s ook leden. De teams komen bij elkaar zodra de kwartiermakers dat nodig vinden. Zij doen geregeld verslag van de uitkomsten van hun brainstormsessies. Ideeën, verslagen en vooral: concrete voorstellen. Zo komt stukje bij beetje ons concept verkiezingsprogramma tot stand.

In de volgende Nieuwsbrief leest u de eerste resultaten van de kwartiermakers.

=============================================================================

De provincie moet aan de bak voor Gooise Meren

Na de verkiezingen gaat het nieuwe bestuur van Provinciale Staten Noord-Holland aan de slag. D66 zal er sterker en meer invloedrijk aanwezig zijn. Het lijkt mij passend met aandachtspunten te komen. Gooise Meren en de regio verdienen meer aandacht van de provincie. In het verleden zijn we naar mijn mening matig bediend. Ik geef u een aantal voorbeelden.

De fusie Gooise Meren
Als de provincie ruimhartiger was omgegaan met de ondersteuning van de herindeling, was de fusie met veel minder weerstand verlopen: de compensatie voor de OZB verhoging, gemaakte juridische kosten voor het Krijgsmanproject, de grenscorrectie van de Bloemendalerpolder. Het is keer op keer koren op de molen van de populistische lokale partijen. Dat had voorkomen kunnen worden.

De ruimhartigheid zou terecht zijn geweest, want de provincie heeft veel invloed gehad op het verloop van de zaken in Muiden en is dus medeverantwoordelijk. We doen ons best om in de Tweede Kamer de probleempunten nog recht te trekken. Onder druk van de lobby in Den Haag door de gemeenteraden en de colleges in NMB doet de provincie nu wel steeds meer toezeggingen. Maar die moeten wel waargemaakt worden!

De vaarverbinding met de haven van Naarden
Een miljoenenproject met veel partners: het Rijk, de gemeente Naarden, het waterschap, het Goois Natuurreservaat én de provincie. Alle partners doen hun best om afspraken na te komen. De gemeenteraad van Naarden heeft alle afspraken in gang gezet, waaronder de overdracht van de Vissergronden en de pijnlijke bomenkap aldaar in verband met de bodemsanering. De provincie laat het afweten omdat zij het afgesproken beheer van de vaarverbinding in het nazien (nog) niet wil bekostigen. De provincie heeft zich hier tot nu toe niet als betrouwbare partner laten zien.

Spoorse Doorsnijding
De aanpak van de doorsnijding van Naarden en Bussum door het spoor is al jarenlang een hoofdpijndossier. Hoewel er nu voor de korte termijn enkele maatregelen lijken te komen, is er nog geen structurele oplossing. Wie heeft de sleutel in handen? De Provincie! Het gebrek aan aandacht voor ons staat in schril contrast met de maatregelen die bijvoorbeeld in Hilversum zijn genomen. Zou dat komen omdat er een ‘Hilversumse’ gedeputeerde in Haarlem zit? Ik rij met gemengde gevoelens onder diverse fantastische natuurbruggen door, nadat ik heb staan bederven voor een spoorwegovergang.

Ik heb mij ingespannen voor de vermelding van de doorsnijding in ons verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten. Dat is gelukt, maar straks moet het werkelijkheid worden in de daden van het nieuwe bestuur!

Gooise Meren zal als tweede grote gemeente in de regio ongetwijfeld meer invloed hebben in Haarlem. Maar dat is niet genoeg. De bestuurders daar roepen altijd dat de Gooi en Vechtstreek een belangrijk onderdeel is van de Metropoolregio Amsterdam. Het wordt tijd dat zij in de praktijk door de rook boven Amsterdam heen kijken naar onze regio.

Olaf Vroom
Fractievoorzitter D66 Naarden

============================================================================

Bussum is het beste van twee werelden

Bussum noem ik wel eens een dorp met stadse trekken; het voorzieningenaanbod doet niet voor een stad onder, maar het sociale netwerk is zo dicht als in een dorp. Het beste van beide werelden. Ik heb een portefeuille gekregen die ook zonder fusie-voorbereidingen al zonder meer boeiend te noemen is. Met Ruimtelijke Ordening, Wonen en Accommodatiebeleid liggen alle gevoelige en taaie dossiers op mijn bord: Scapino, Bensdorp, Mariënburg, Landgoed Nieuw Cruysbergen (voorheen MOB-complex), Postkantoor en Breeduit.

Gelukkig heeft deze coalitie ervoor gekozen burgerparticipatie en overheidsparticipatie serieus op te pakken. Mede daardoor hebben we ter stimulering van een integrale aanpak van de ontwikkelingen in het centrum het centrummanagement ingevoerd; inwoners, ondernemers en gemeente gaan sinds kort regelmatig met elkaar in gesprek over alle ontwikkelingen in het centrum. Plannen voor Mariënburg en Scapino zullen na zorgvuldig en breed overleg in onder andere dit gremium terugkomen op de besluitvormende agenda.

De ontwikkeling van Bensdorp (en hiermee verbonden de woningbouw op de geweststrook) staat al op de agenda en ook over het beter benutten van ‘Breeduit’ wordt inmiddels het politieke debat gevoerd. De bouw voor Landgoed Nieuw Cruysbergen start naar verwachting later dit jaar.

Intussen lopen de andere portefeuilleonderdelen, sport en duurzaamheid soepel door. Vlak voor de zomer zal de raad de stand van de sport bespreken, inclusief de mogelijkheden tot verduurzaming van de sportaccommodaties. In dezelfde periode hoop ik de raad te kunnen voorstellen, hoe het duurzaamheidbeleid dat Bussum de laatste jaren gevoerd heeft het beste doorgezet kan worden. Eén ding is in ieder geval duidelijk: als het gaat om overheidsparticipatie heeft Bussum op het terrein van duurzaamheid een belangrijke eerste stap gezet; er zijn veel zelfstandig opererende initiatieven ontstaan, die zich door de gemeente gesteund voelen.

Over de (boven)regionale agenda en onze positie in de metropool regio Amsterdam in de volgende nieuwsbrief meer.

Lia de Ridder
D66 wethouder Bussum

============================================================================

Er is meer dan alleen de fusie

Met twee raadsleden, een steunfractie van vier leden en onze wethouder Lia de Ridder steken we veel energie en tijd in zaken die hier spelen. Een daarvan is het fusieproces.

Begin dit jaar hebben we met de fractie gekeken naar wat we in de aanloop naar die fusie nog willen aanpakken. Een aantal zaken betreft de stand van zaken met betrekking tot de verlichting van straten en de veiligheid en duurzaamheid ervan. Wij willen graag dat daar een inventarisatie van komt. We hebben aandacht gevraagd voor het gemeentelijk groen en ook voor het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Vorig najaar is er door ons een motie ingediend over ongewenste colportage op straat en aan de deur door bedrijven, organisaties maar ook oplichters. Dat komt terug op de agenda.

De verstening van onze gemeente zorgt voor problemen in de waterhuishouding. Mede dankzij D66 is in het verleden gekozen voor gescheiden rioleringssystemen (duurzaamheid) bij de herinrichting van straten. En we willen in parkeergarages oplaadpunten voor elektrische auto’s maken. Dat wordt onderzocht.

Een aantal grote projecten komt nog langs, zoals de herinrichting van het Scapino-gebied, de bestemming van Mariënburg en het park, en hoe om te gaan met de bestemming van een aantal gemeentelijke panden.

In het coalitieakkoord hebben we gepleit voor goede participatie van u richting fusie. Ikzelf ben onlangs toegetreden tot de fusiewerkgroep Burgerparticipatie en Mimy Sluiter zit in het Fusiepresidium. De D66 fractie heeft invloed op de centjes van de nieuwe gemeente in de werkgroep Financiën en op het toekomstig communicatiebeleid in de werkgroep Communicatie. Het D66 geluid klinkt helder door in Bussum.

Hebt u een idee, suggestie of vraag? Neem spoorslags contact met mij op of kom langs op de fractievergadering, in principe elke dinsdag voorafgaand aan de commissievergaderingen en raadsvergadering. We beginnen om 20 uur en u bent van harte welkom! Naast mijzelf treft u daar Mimy Sluiter (raadslid), Maarten Koren (commissielid), Belinda Plat (plv. commissielid), Sawan Bruins (fractiemedewerker) en Lex van Gulik (fractiesecretaris).

Loek Schmidt
Fractievoorzitter D66 Bussum
035 697 55 80
loekschmidt@d66naarden-bussum.nl

============================================================================

concept-Verslag Algemene Ledenvergadering van 6 februari 2015

Lees het hier https://gooisemeren.d66.nl/afdelingsdocumenten/

=============================================================================

Er moet een nieuw afdelingsbestuur komen. Doet u mee?

Een van de opdrachten die het regiobestuur Noord-Holland bij de oprichting van de nieuwe Afdeling Gooise Meren eind vorig jaar heeft gesteld, is dat er een nieuw bestuur moet komen. Het huidige bestuur is ad interim en blijft aan tot er een nieuw bestuur is gekozen. Er zijn te veel zaken die anders te lang blijven liggen.

Het regiobestuur en het landelijk bestuur hechten er aan om de continuïteit van de afdeling te waarborgen en hebben daarom geadviseerd om de verkiezingen te houden na de vaststelling van de kieslijst voor de verkiezingen.

De taken van het bestuur zijn vastgelegd in een Bestuursvisie die tijdens de oprichtingsvergadering van 6 februari 2015 door de leden is goedgekeurd. U kunt hem downloaden van onze website. Bestuursleden proberen geregeld als toehoorder fractie-bijeenkomsten bij te wonen om te weten, wat er in de dagelijkse politieke praktijk leeft en speelt.

U kunt zich nu al vrijblijvend aanmelden voor een oriënterend gesprek. Doe dat bij voorzitter Claudia Weemhoff: 06 13 893 896.

D66 Gooise Meren
Bestuur a.i.
https://gooisemeren.d66.nl
e-mail: bestuurd66naardenmuidenbussum@gmail.com

Het interim-bestuur bestaat uit: Claudia Weemhoff, voorzitter, Bas Verhey, secretaris, Arjan Hindriks, penningmeester,en de leden Pascal Mattaar, Jan Schellekens en Eduard Rijnja.

Wilt u de bestuursvisie nalezen, dan kan dat via de volgende link:
https://gooisemeren.d66.nl/afdelingsdocumenten/