Steun ons en help Nederland vooruit

Invloed

Participatie van bewoners in gemeentelijk beleid; D66 is overtuigd van het belang van actieve inwoners en wil dat de gemeente daar naar luistert en er rekening mee houdt; mensen die zich in wijkplatforms organiseren, worden door de gemeente ondersteund om hun rol als spreekbuis voor de wijk te vervullen;

 

D66 staat voor eerlijke, transparante politiek en integer en betrouwbaar gedrag van het College van B & W, raadsleden en ambtenaren in Gooise Meren. Het Gemeentebestuur moet open, servicegericht, slagvaardig en daadkrachtig zijn en bovenal dicht bij de bewoners staan. De bewoners moeten trots kunnen zijn op het bestuur en zich vertegenwoordigd voelen.

Dit vraagt om een bestuur dat eenduidige regels hanteert, een goede werkgever is en een betrouwbare opdrachtgever. Een bestuur dat zijn oren niet laat hangen naar hogere overheden en samenwerking zoekt met natuurlijke partners. D66 wil ruimte bieden aan talent en ideeën van bewoners en ondernemers kansen geven.

Organisatie Gemeente(raad)

Er zal zich een nieuwe politieke en bestuurlijke cultuur ontwikkelen: de bewoner centraal, met een passende overleg- en vergaderstructuur. Het debat moet zich concentreren op de inhoud. Op initiatief van D66 wordt het bestuur dichtbij vorm gegeven als een ‘politieke avond’, inclusief de raadsvergaderingen. Bewoners, ondernemers en organisaties kunnen zo optimaal gebruik maken van inspraak.

  •  D66 is voor het actief stimuleren van inwonersbetrokkenheid door wijk- en kerngericht werken.
  •  D66 vindt dat initiatieven uit de samenleving door de gemeentelijke organisatie moeten worden 
ondersteund.
  •  D66 wil dat bewoners, ondernemers en organisaties in een vroeg stadium worden betrokken bij de voorbereiding van beleid.
  •  D66 zet zich ervoor in, dat het participatieniveau wordt ingebed in een projectmatige werkwijze en besluitvorming volgens de Participatieladder. De communicatie naar de inwoner, ondersteund met moderne media, moet worden gewaarborgd. De ambtelijke organisatie moet die wijze van werken omarmen.
  •  D66 wil dat beleidsstukken en procedures tijdig openbaar en helder worden gecommuniceerd. De gemeente draagt bestaand en nieuw beleid proactief uit. Fris, enthousiast, eerlijk, transparant, en vooral van kwaliteit. Correcte informatieverstrekking aan de burgers en aan kwetsbare groepen is essentieel. Het Gemeentebestuur bevordert dat besturen van organisaties en instellingen democratisch worden samengesteld en controleerbaar functioneren.
  •  De gemeente heeft meer dan vroeger middelen te verdelen, aanbestedingen te doen, over bevoegdheden te beslissen en gegevens te beschermen. D66 wil de integriteitsrisico’s die dat met zich mee brengt, bewaken.
  •  Door de plaatsing van een webcam in de nieuwe Raadszaal zal de inwoner van Gooise Meren de politiek ook thuis kunnen volgen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018