Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

Evenwichtig financieel beleid voor een gezonde krachtige gemeente met volop voorzieningen voor nu en in de toekomst.

 

D66 staat voor een prudent financieel beleid met een sluitende meerjarenbegroting. Financieel beleid is voor ons een afgeleide van het gewenste voorzieningenniveau. Dus eerst dient de vraag te worden beantwoord ‘Wat is nodig?’ en daarna hoe we dat willen betalen. De fusiegemeente moet in de eerste jaren van zijn bestaan hard werken om de kosten van de samenvoeging het hoofd te bieden. De opbouw van een goed ambtelijk apparaat en het bestendigen van het voorzieningenniveau vragen veel aandacht.

We beseffen dat in de nieuwe gemeente lastige keuzes gemaakt moeten worden om alles waar te maken. D66 wil stijging van lasten zoveel mogelijk beperken, meer kunnen we niet beloven. Daarbij wil D66 ruimte creëren voor nieuwe zaken zoals in dit Verkiezingsprogramma geformuleerd. De nieuwe gemeente biedt tevens de ultieme kans om ook echt met een heldere en transparantere verantwoording te komen, naar de Raad en naar de bewoners.

  •  D66 wil dat de gevolgen van het beleid van de Rijksoverheid worden opgevangen. Wij zetten in op de vorming van een ‘schommelfonds’ egalisatiereserve. Hiermee kunnen tekorten op korte termijn worden opgevangen, zonder hals over kop tot bezuinigingen over te moeten gaan.
  •  D66 zet in op het behoud van het huidige voorzieningenniveau, het ontwikkelen van nieuw beleid waar mogelijk en het voorzien in een sluitende meerjarenbegroting. Deze keuze kan leiden tot een beperkte verhoging van lasten in een van de kernen, waarbij ook gekeken moet worden naar de OZB.
  •  D66 wil een trendmatige daling van de afvalstoffenheffing. In het kader van duurzaamheid willen we de scheiding van afvalstoffen door de GAD voortzetten. Positieve bijdragen van inwoners en bedrijven belonen we door de afvalstoffenheffing trendmatig te laten dalen. Overschotten en tekorten worden verrekend met de tarieven voor inwoners.
  •  Ten aanzien van de gedecentraliseerde zorg (Sociaal Domein) is de doelstelling van D66 om binnen het totale budget uit te komen en niet meer te bezuinigen dan het Rijksbeleid nodig acht. In dat Sociaal Domein gaan we uit van een open-einde financiering. Inwoners kunnen erop rekenen dat zorg en ondersteuning worden gecontinueerd en niet afhankelijk zijn van budgetplafonds.
  •  Op initiatief van D66 zorgt het College van B & W voor een adequaat monitoringsysteem dat voorziet in tijdige analyse van de budgetontwikkeling binnen het Sociaal Domein. Door tijdige analysen te maken, zijn beleidswijzigingen mogelijk en kunnen extra uitgaven binnen afzienbare tijd worden beperkt.
  •  Voor D66 horen grondexploitaties in principe tenminste kostendekkend te zijn; er wordt geen rente aan toegevoegd, tenzij de Gemeenteraad daartoe expliciet besluit ten laste van de daartoe bestemde reserves.
  •  D66 wil dat de gemeente open en transparant is, vooral met betrekking tot de financiën. Ten behoeve daarvan wil D66 vanaf de start een onafhankelijke Rekenkamer-commissie.
  •  D66 wil dat het subsidiebeleid van Gooise Meren zo snel mogelijk wordt geharmoniseerd. Daarbij wordt meegenomen dat het voorzieningenniveau in de vier kernen op peil blijft.
  • D66 is voorstander van een heldere ‘planning & control’ cyclus, waarbinnen het College van B & W rekenschap aflegt over het gevoerde beleid en de Gemeenteraad tijdig wordt geïnformeerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018