Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid

D66 wil een schone, veilige en groene leefomgeving voor de huidige en toekomstige inwoners van Gooise Meren en daarbuiten. Wij zetten in op het versneld invoeren van de duurzaamheidsagenda, en willen dat Gooise Meren snel een van de meest duurzame gemeenten van Nederland wordt.
D66 werkt actief aan die duurzame wereld door hervorming en vernieuwing. Met mensen die hun creativiteit en talenten willen inzetten om steeds nieuwe oplossingen te bedenken. Mensen die initiatief nemen. Mensen die vormgeven aan hun leven en daarmee aan de samenleving. Mensen die verandering voor een betere toekomst aandurven en die verandering naar hun hand zetten.

D66 streeft volgens sociaal-liberale waarden naar een duurzame, harmonieuze samenleving. Een schone, veilige en groene leefomgeving voor onze huidige en toekomstige inwoners. Doel: Gooise Meren maken tot een van de meest duurzame gemeenten van Nederland.Duurzaamheid gaat niet alleen om verbetering van leefomgeving en milieu, maar heeft ook een positieve uitwerking op de economie. Bij de inkoop binnen de gemeente, bij de afvalverwerking en bij het landschapsbeheer staan duurzame maatregelen voor D66 centraal. Ookde fusie kan gezien worden als een duurzame bestuurlijke oplossing.

Bij de voorgenomen verbouwing van het Gemeentehuis heeft D66 al vergaande, duurzame maatregelen in het Programma van Eisen laten opnemen. Openbare gebouwen moeten tenslotte in 2020 energieneutraal zijn. D66 ijvert ervoor dat ook andere openbare gebouwen en de particuliere woningbouw energieneutraal worden. Het grootschalig verbeteren van eigen woningen moet wel (boven)regionaal en goed aangepakt worden.

  • D66 streeft naar behoud van de landschappelijke waarden en de groen/blauwe kwaliteit. Er mag niet worden getornd aan de ecologische hoofdstructuur (Natuurnetwerk Nederland) van het Gooi.
  • D66 wil duurzame initiatieven op het gebied van zonne-energie en groene chemie stimuleren en zet in op lokale duurzame energie (Gooi Power).
  • D66 is voor een stevige duurzaamheidsagenda. Bij elk gemeentelijk besluit moet worden aangegeven wat het bijdraagt aan de duurzaamheid. In het Gemeentelijk Jaarverslag moet een apart hoofdstuk over het milieu- en duurzaamheidsrendement van de besluiten worden toegevoegd.
  • D66 pleit voor het ondergronds inzamelen van afval en stimuleert het circulair gebruik van grondstoffen (circulaire economie). Reststromen moeten verder verduurzaamd worden: ‘van reststof naar grondstof’. In Naarden is op initiatief van D66 met de GAD een project daarvoor gestart.
  • D66 steunt bewoners die energiebesparende maatregelen treffen. De gemeente moet constructies faciliteren voor bewoners die zonnepanelen willen plaatsen maar zelf geen geld hebben. Dit moet worden uitgebreid naar woningisolatie en andere maatregelen om woningen en bedrijfspanden te verduurzamen. D66 ondersteunt het Bussums initiatief ‘WattNu’ en het CO2 convenant dat Bussum met plaatselijke ondernemers heeft gesloten. D66 vraagt de initiatiefnemers deze projecten uit te breiden naar de andere kernen van Gooise Meren.
  • D66 stimuleert elektrisch autorijden en wil dat de gemeente de aanleg van laadpunten verder faciliteert. Er moet een convenant ‘duurzame mobiliteit’ worden gesloten voor verkeer met minder CO2 uitstoot.
  • D66 stimuleert de oprichting van een groene businessclub. D66 denkt aan een lokale ‘Green Deal’, samenwerking van woningbouwcorporaties, gemeente, bedrijven, maatschappelijk vastgoed- ondernemers en maatschappelijke organisaties, ter bevordering van een duurzame economie. D66 streeft naar de opzet van een regionaal groeifonds en het geven van leningen voor initiatieven, die bijdragen aan CO2 reductie en duurzaamheid opleveren, een z.g. ‘Revolving Fund’.
  • D66 wil waarborg van groencompensatie in de Bloemendalerpolder als gevolg van de verlegging van de A1/A6, zoals het ecoduct onder de Spieringbrug, invulling van het Landschapsplan en het behoud van de Noordpolder.
  • D66 stimuleert het fietsgebruik in de gemeente en zet in op veilige, en ook bredere fietspaden voor de vele bakfietsen, scootmobielen, racefietsen en e-bikes. In herinrichtingsplannen in de kernen moet ruimte komen voor fietsparkeerplekken. Het combineren van de fiets (en elektrische OV-fiets) met openbaar vervoer moet worden gepromoot en versterkt door samenwerking met de NS en grotere P+R faciliteiten. D66 is voor de aanleg van een ‘fietssnelweg’ naar Amsterdam.
  • D66 wil een actieve aanpak van de problematiek van onze spoorse doorsnijdingen, ‘slechte’ spoorovergangen en van de verkeersproblematiek, zoals genoemd in het MIRT-rapport Oostkant Amsterdam.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018