Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 mei 2020

Doelgroepenvervoer: inbesteden of aanbesteden?

Interview met Jacqueline Sweerts

Het doelgroepenvervoer staat op de politieke agenda als een belangrijk onderwerp waar de meningen verdeeld zijn, hoe komt dat?

Het te nemen besluit over doelgroepenvervoer gaat over de opgave hoe we het vervoer van kwetsbare groepen in de gemeente en dus ook de regio (WMO vervoer en leerlingenvervoer) zo goed mogelijk willen organiseren. D66 heeft hiermee één doel voor ogen. D66 vindt dat het daarin bij deze discussie vooral moet gaan over kwaliteit van de dienstverlening waarbij het sociaal belang prevaleert.

Maar dat is toch vanzelfsprekend zou je denken?

Klopt. Wat het anders maakt is dat er nu onderzocht is of we kunnen inbesteden, dus zelf de regie in handen houden, of aanbesteden. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan. Echter, er zijn de afgelopen jaren veel problemen geweest ten aanzien van de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. De vele wisselingen van de chauffeurs waardoor er nauwelijks sociale verbinding was, enkele faillissementen en het niet naleven van logistieke afspraken lagen hieraan ten grondslag. D66 concludeert dat dit echt anders moet omdat dit ten koste gaat van de kwetsbare doelgroep. Er moet dus iets veranderen waardoor we de kwaliteit van het doelgroepenvervoer consistent goed krijgen én behouden.

 Dus de kwestie is inbesteden of aanbesteden.

Klopt! D66 kan zich daarom vinden in het voorstel van het college waarin de regio de uitvoering van het doelgroepenvervoer zelf gaat doen. Hier zitten veel voordelen aan:

1) Continuïteit wordt gewaarborgd omdat er geen cycli van aanbestedingen meer nodig zijn. Zelf uitvoeren verhoogt dus de kwaliteit van service.

2) Minder wisselingen van chauffeurs waardoor cliënten en chauffeurs elkaar beter leren kennen. Chauffeurs kunnen zich meer verdiepen in de uitvoering van WMO en leerlingenvervoer. Dit verhoogt eveneens de kwaliteit van service.
3) Meer zekerheid voor de chauffeurs, waardoor ze zich ook kunnen specialiseren in hun functie. Dit verhoogt ook de kwaliteit van service.

4) Door efficiënter te gaan werken (combineren van ritten) zou het mogelijk moeten zijn om betere kwaliteit te leveren tegen gelijke prijs. Dit verhoogt de prijs-kwaliteit verhouding.

5) Door zelf uitvoering te geven aan het doelgroepenvervoer kunnen de regio gemeenten versneld duurzaam vervoer organiseren; elektrificatie kan versneld worden ingezet (als deze wens er is), het gebruik van een wagenpark dat uitstoot van fijnstof verminderd kan verkozen worden. D66 zou graag zien dat we z.s.m. inzetten op 100% elektrisch vervoer of gelijkwaardige alternatieven (waterstof aangedreven voertuigen bijvoorbeeld).

Zijn er ook nadelen denkbaar?

D66 ziet ook wel dat er mogelijke nadelen aan dit voorstel kunnen kleven. Natuurlijk zijn er de financiële risico’s en is er de ‘angst’ dat de kosten in de toekomst veel te hoog worden, bijv. omdat er steeds meer gebruik van dit type vervoer gemaakt zal worden. Wij denken dat veel van deze risico’s ook bij aanbesteding zullen gelden; als er meer gebruikgemaakt gaat worden van WMO- en/of leerlingenvervoer dan zullen de kosten ook bij aanbesteding oplopen. Als de gemeenteraden binnen de regio hun controlerende rol goed uitvoeren én er tijdige en regelmatige evaluaties worden gedaan, dan moet het mogelijk zijn om de risico’s tot aanvaardbaar te minimaliseren.

Is dat wel iets voor een liberale partij?

Als sociaalliberale partij maakt D66 altijd de afweging tussen oplossingen die de overheid of de markt kan bieden. Marktwerking heeft in het geval van doelgroepenvervoer in het Gooi niet de gewenste kwaliteit gebracht, daarom zal D66 stemmen voor het collegevoorstel waarbij het doelgroepenvervoer bij de regio zal worden ondergebracht vanwege het sociale belang en de eerder genoemde kwaliteit.